Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

ReMOBIL: REgionalni centri MOBILnosti

Program:

Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021

Programska prioriteta: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Namen in cilj projekta:

Glavni cilj projekta ReMOBIL je dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni,  kot tudi državni ravni ter dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. Ta cilj bomo partnerji projekta skušali doseči prek različnih orodij.

Prek prenosa dobrih praks iz tujine bomo prioritetno naslovili vzpostavitev učinkovitega načrtovanja trajnostne mobilnosti v regijah vključenih v projekt. V ta namen bo zasnovan model regionalnega upravljanja mobilnosti in oblikovane smernice za upravljanje mobilnosti na regionalni ravni ter priporočila za uskladitev zakonodaje. Model bo preizkušen v okviru šestih regionalnih centrov mobilnosti, ki se jih bo vzpostavilo v sklopu projekta.

Medtem ko model predstavlja osnovni gradnik vzpostavitve in delovanja regionalnih centrov mobilnosti, smernice predlagajo širšo sistemsko umestitev modela upravljanja mobilnosti na regionalni ravni. Delovanje regijskih centrov mobilnosti bo olajšalo sodelovanje regionalne ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko) in pristojnimi za prostorsko načrtovanje (Ministrstvo za okolje in prostor) ter digitalizacijo MaaS (Ministrstvo za javno upravo).

V sklopu projekta bodo izvedena tudi specializirana usposabljanja strokovnjakov, s čimer bo projekt prispeval k višji stopnji informiranosti in specializiranosti občinskih, medobčinskih in regionalnih strokovnih služb za dolgoročni razvoj in uvajanje sistemov trajnostne mobilnosti. Z usmerjenimi kampanjami bomo ozaveščali javnost in spodbujali uporabo trajnostne mobilnosti v vključenih regijah. Nenazadnje bo projekt aktivno prispeval tudi k dolgoročni promociji trajnostne mobilnosti, zlasti prek izvajanja aktivnosti evropskega tedna mobilnosti (ETM) v šestih partnerskih regijah in Sloveniji.

Partnerji v projektu:

 • Posoški razvojni center – vodilni partner
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
 • RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o.
 • AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
 • LUZ, Ljubljanski urbanistični Zavod d. d.
 • Viken fylkesmommune / Viken County Coucil

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 1.867.965,72 EUR

Sofinanciranje FM EGP 2014–2021 (100 %): 1.867.965,72 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 258.518,75 EUR

Sofinanciranje FM EGP 2014–2021 (100 %): 258.518,75 EUR

Trajanje projekta:

 1. maj 2022 – 30. april 2024

*****************************

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno RRA LUR in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.