Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

SECAP: Podpora energetskim in klimatskim politikam

Program:

INTERREG  V-A Italija-Slovenija 2014– 2020

Namen in cilji projekta:

Namen projekta SECAP je s promocijo ustreznih strategij za vse vrste območij – še posebej mestnih – ter z oblikovanjem primernih ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam in njih posledic (2. os, prioriteta 4e)  zagotoviti podporo zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. V okviru projekta so v ta namen organizirana izobraževanja in usposabljanja za zmanjševanje občutljivosti na vplive podnebnih sprememb ter povečevanje energetske učinkovitosti na celotnem območju programa Italija–Slovenija. Projekt prispeva k skupni čezmejni rabi orodij, metodologij ter podatkovnih baz in pozitivno vpliva na lokalno načrtovanje na celotnem programskem območju. Uporabljen je prehod od SEAP (Akcijski načrt za trajnostno energijo) – pri nas tudi LEK (Lokalni energetski koncept) – do SECAP (Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe). Pri tem se spodbuja raba modelov trajnostnega razvoja Konvencije županov za izboljšanje kakovosti življenja in odpornosti proti podnebnim spremembam.

Skupen izziv projekta je občinam partnerskih območij nuditi praktično podporo pri izvajanju trajnostnih energetskih politik in prilagajanju okoljskim spremembam. Glavni namen je pomagati lokalnim akterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, zmanjšanje emisij CO2 in na omilitvene ukrepe za posledice podnebnih sprememb. Sprememba, ki se jo s projektom želi uvesti, izhaja iz strateškega čeznacionalnega pristopa, ki omogočajo hitre prilagoditvene ukrepe in usklajenost med različnimi sektorji in ravnmi upravljanja.

Namen je razumeti vplive podnebnih sprememb ter razviti in uvesti politike, za zagotavljanje optimalne ravni prilagajanja z razvojem regionalnih in lokalnih strategij, ki so skladne z nacionalnimi. Sodelovanje slovenskih ministrstev (kot pridruženih partnerjev) in dežele FJK zagotavlja izmenjavo izbir z organi upravljanja in usklajenost strategije z akcijskimi načrti ter z nacionalnimi in deželnimi razvojnimi politikami.

Predvideni rezultati projekta:

Čezmejna enotna strategija, ki naj zagotovi prehod v zeleno gospodarstvo in zagotavlja nove zaposlitvene priložnosti; izobraževanja za občine in ozaveščanje javnosti;

Nadgradnja trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP), oz. lokalnih energetskih konceptov (LEK), na akcijske načrte za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP);

Druge pilotne aktivnosti za opredelitev metodologij SECAP, ki so prilagojene lokalnim potrebam ter manjše infrastrukturne investicije, namenjene spremljanju porabe energije in emisij v ozračje, ter služijo kot primeri dobre prakse.

Partnerji v projektu:

V projektu sodelujejo 4 partnerji iz Slovenije ter 6 partnerjev iz Italije.

 • Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina (vodilni partner)
 • Beneška univerza za arhitekturo (IUAV)
 • Goriška lokalna energetska agencija, GOLEA
 • Lokalna energetska agencija Gorenjske, LEAG
 • Metropolitansko območje Benetk
 • Občina Pivka
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • Zveza trgovinskih, industrijskih, obrtnih in kmetijskih zbornic dežele Benečije
 • Univerza v Trstu
 • Znanstveni in tehnološki park AREA, Padriče

Financiranje:

Celotna vrednost projekta: 2.940.351,30   EUR

Vrednost projekta RRA LUR: 271.324,00  EUR

Sofinanciranje EU (85%): 230.625,40 EUR

Lastna udeležba (15%): 40.698,60  EUR

Trajanje projekta:

1. november 2018 – 30. april 2022