Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Zakonodaja

PREDPISI, KI SO POMEMBNI ZA RRA LUR:

 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/1157/12 in  46/16)
 • Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in št. 78/15)
 • Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13)
 • Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16)
 • Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in št. 78/15)
 • Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15, 12/17)
 • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16)
 • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št.  29/1536/16 in 58/16)
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)
 • Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14)
 • Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št.  59/00)
 • Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  44/07 in 54/10)
 • Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.  60/0654/10 in 27/16)
 • Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/0117/0464/0576/08, 42/09)
 • Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 88/06, 116/08)

PREDPIS S PODROČJA REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM:

 • Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1; Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C in 8/16)

POMEMBNEJŠI STRATEŠKI PROGRAMSKI DOKUMENTI NA RAVNI DRŽAVE:

Programsko obdobje 2014–2020:

 • Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020
 • Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
 • Merila za izbor operacij v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020
 • Strategija pametne specializacije (v pripravi)
 • Strategija razvoja Slovenije 2014–2020
 • Program državnih razvojnih prioritet in investicij
 • Strategija prostorskega razvoja Slovenije
 • Resolucija o nacionalnem programu razvoja javne prometne infrastrukture v RS do leta 2020 z vizijo do 2030
 • Program razvoja podeželja 2014–2020
 • Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
 • Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2014–2020
 • Operativni program Slovenija- Avstrija
 • Operativni program Slovenija-Madžarska
 • Operativni program Slovenija-Hrvaška
 • Operativni program Slovenija-Italija

KOHEZIJSKA POLITIKA EU:

Uredbe o strukturnih in investicijskih skladih EU za obdobje 2014–2020:

(http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_sl.htm)

 • Uredba (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah
 • Uredba (EU) št. 1301/2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj
 • Uredba (EU) št. 1304/2013 o Evropskem socialnem skladu
 • Uredba (EU) št. 1300/2013 o Kohezijskem skladu
 • Uredba (EU) št. 1305/2013 o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja
 • Uredba o skupnih določbah – Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
 • Uredba o ESRR – Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja “naložbe  za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006
 •  Uredba o ESS – Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
 • Uredba o Kohezijskem skladu – Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
 • Uredba o ETS – Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembru 2013 o posebnih določbah za podporo cilju “evropsko teritorialno sodelovanje” iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
 • Uredba EKSRP – Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
 • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
 • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
 • Nacionalna uredba o izvajanju OP ESPR 2014–2020

STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI RRA LUR:

 • Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020
 • Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije (v pripravi)