Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
Odgovorna osebe za posredovanje informacij javnega značaja: mag. Lilijana Madjar, direktorica
Datum prve objave kataloga: 15. 10. 2007
Datum zadnje spremembe: 07. 06. 2021
Katalog je dostopen na rralur.si in v tiskani obliki na sedežu RRA LUR.

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

 • razvijanje partnerstev med javnim in zasebnim sektorjem na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni za realizacijo razvojnih pobud in krepitev skladnega regionalnega razvoja;
 • spodbujanje trajnostnega razvoja regije;
 • priprava in izvajanje regionalnih in drugih razvojnih programov;
 • pridobivanje domačih in tujih virov financiranja.
 • Svet RRA LUR:
  prof. dr. Metka Tekavčič, predsednica sveta zavoda
  mag. Nives Cesar, namestnica predsednice sveta zavoda
  mag. Miran Gajšek
  David Polutnik
  mag. Aleš Vidmar
  Barbara Vrtačnik
  dr. Lidija Breskvar Žaucer
  Roman Medved
 • Programsko – razvojni svet:
  4 predstavniki zainteresirane javnosti: Genovefa Ružić, prof. dr. Zarjan Fabjančič, Borut Razdevšek in Ivan Stanič
  3 predstavniki RRA LUR: Matej Gojčič, mag. Liljana Drevenšek in mag. Tina Pezdirc Nograšek

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

mag. Lilijana Madjar, direktorica

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 30 61 902
e-mail:info(at)rralur.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in strateških dokumentov z delovnega področja

 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/1157/12 in  46/16)
 • Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in št. 78/15)
 • Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13)
 • Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16)
 • Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in št. 78/15)
 • Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/1359/15, 12/17)
 • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16)
 • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št.  29/1536/16 in 58/16)
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)
 • Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14)
 • Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št.  59/00)
 • Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  44/07 in 54/10)
 • Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.  60/0654/10 in 27/16)
 • Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/0117/0464/0576/0842/09)
 • Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 88/06116/08)

PREDPIS S PODROČJA REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM:

 • Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1; Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C)

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov RRALUR

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020
Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije (v pripravi)

2.5 Druge informacije javnega značaja:

Sporočila za javnost (podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih – novice o delovanju RRA LUR)

2.6 Seznam vrst postopkov, ki jih vodi RRA LUR:

 • Javna naročila po zakonu o JN
 • izdaja odločb štipenditorjem v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku
 • izdaja odločb štipendistom v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku

2.7 Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov:

Dr. Mitja Blagajne
Vita Nelec
Urša Kisovec

NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so dostopne:

 • prek spleta: rralur.si;
 • z zahtevo na elektronski poštni naslov info(at)rralur.si;
 • z zahtevo po telefonu 01 306 19 02;
 • s pisno zahtevo po pošti na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana;
 • osebno na sedežu RRA LUR na naslovu Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (tudi za osebe s posebnimi potrebami) vsak delavnik od 9:00 do 14:00 ure.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja: RRA LUR za stroške posredovanja informacij javnega značaja upošteva okvirni cenik, ki je objavljen v 19. in 20. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11).

NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja:

 • statistični podatki,
 • organiziranost RRA LUR,
 • podatki o projektih,
 • podatki o pripravi razvojnih dokumentov,
 • podatki o članih Regionalnega razvojnega sveta LUR in Sveta LUR,
 • evidenčna javna naročila.