Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
Odgovorna osebe za posredovanje informacij javnega značaja: mag. Lilijana Madjar, direktorica
Datum prve objave kataloga: 15. 10. 2007
Datum zadnje spremembe: 8. 12. 2021
Katalog je dostopen na rralur.si in v tiskani obliki na sedežu RRA LUR.

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

 • razvijanje partnerstev med javnim in zasebnim sektorjem na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni za realizacijo razvojnih pobud in krepitev skladnega regionalnega razvoja;
 • spodbujanje trajnostnega razvoja regije;
 • priprava in izvajanje regionalnih in drugih razvojnih programov;
 • pridobivanje domačih in tujih virov financiranja.
 • Svet RRA LUR:
  prof. dr. Metka Tekavčič, predsednica sveta zavoda
  mag. Nives Cesar, namestnica predsednice sveta zavoda
  mag. Miran Gajšek
  David Polutnik
  Tanja Bizjan
  Barbara Vrtačnik
  dr. Lidija Breskvar Žaucer
  dr. Alenka Rožaj Brvar
  Roman Medved
 • Programsko – razvojni svet:
  4 predstavniki zainteresirane javnosti: Genovefa Ružić, prof. dr. Zarjan Fabjančič, Borut Razdevšek in Ivan Stanič
  3 predstavniki RRA LUR: Matej Gojčič, mag. Liljana Drevenšek in mag. Tina Pezdirc Nograšek

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

mag. Lilijana Madjar, direktorica

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 30 61 902
e-mail:info(at)rralur.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in strateških dokumentov z delovnega področja

 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/1157/12 in  46/16)
 • Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in št. 78/15)
 • Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13)
 • Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16)
 • Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in št. 78/15)
 • Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/1359/15, 12/17)
 • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16)
 • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št.  29/1536/16 in 58/16)
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)
 • Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14)
 • Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št.  59/00)
 • Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  44/07 in 54/10)
 • Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.  60/0654/10 in 27/16)
 • Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/0117/0464/0576/0842/09)
 • Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 88/06116/08)

PREDPIS S PODROČJA REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM:

 • Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1; Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C)

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov RRALUR

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020
Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije (v pripravi)

2.5 Druge informacije javnega značaja:

Sporočila za javnost (podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih – novice o delovanju RRA LUR)

2.6 Seznam vrst postopkov, ki jih vodi RRA LUR:

 • Javna naročila po zakonu o JN
 • izdaja odločb štipenditorjem v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku
 • izdaja odločb štipendistom v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku

2.7 Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov:

Vita Nelec
Urša Kisovec

NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so dostopne:

 • prek spleta: rralur.si;
 • z zahtevo na elektronski poštni naslov info(at)rralur.si;
 • z zahtevo po telefonu 01 306 19 02;
 • s pisno zahtevo po pošti na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana;
 • osebno na sedežu RRA LUR na naslovu Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (tudi za osebe s posebnimi potrebami) vsak delavnik od 9:00 do 14:00 ure.

STROŠKOVNIK IN CENIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V postopkih po Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) lahko RRA LUR zaračuna materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja. V teh postopkih RRA LUR uporablja stroškovnik, ki ga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) v 17. členu ( Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ).

V skladu s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) so cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja:

 • statistični podatki,
 • organiziranost RRA LUR,
 • podatki o projektih,
 • podatki o pripravi razvojnih dokumentov,
 • podatki o članih Regionalnega razvojnega sveta LUR in Sveta LUR,
 • evidenčna javna naročila.

POMEMBNE INFORMACIJE V ZVEZI Z OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: mag. Renata Zatler, CIPP/E (www.dataofficer.si). Kontaktni podatki: 01 306 19 02, info(at)rralur.si .