Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Lokalna akcijska skupina “LAS Za mesto in vas”

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev.

Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Območje je dobro gospodarsko razvito, za prebivalstvo je značilna visoka stopnja delovne aktivnosti in nizka stopnja brezposelnosti. Prav tako je bogato z naravnimi in kulturnimi danostmi. Gozdne površine pokrivajo kar 11.087,4 ha oziroma 46,9 % vseh površin na območju LAS, kmetijske površine pa 23.640 ha oziroma 35,5 % vseh površin na območju. Narava je, kljub gosti poselitvi in pretežno urbanem značaju območja, dokaj dobro ohranjena in obsega zelo različne ohranjene habitate ter večje število naravnih vrednot. Na območju se nahaja tudi 749 enot kulturne dediščine od katerih sta 102 spomenika kulturne dediščine. Pomembne prednosti območja so, poleg ugodne osrednje lege, tudi dobra prometna povezanost v vseh smereh ter dejstvo, da se v neposredni bližini nahaja gospodarsko, upravno, kulturno in izobraževalno središče Slovenije – Ljubljana.

Ukrep za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) so lokalni akterji prepoznali kot primerno in pomembno priložnost za razvoj, ki bo temeljil na realizaciji razvojnih potencialov ter reševanju ključnih izzivov območja. LAS deluje na štirih tematskih področjih, ki so bila prepoznana kot ključna za reševanje lokalnih razvojnih potreb: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V začetku meseca septembra 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo potrdilo Strategijo lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. S tem so za šest občin Ljubljanske urbane regije – Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice –  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016-2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja strategije lokalnega razvoja, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanju, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Sredstva so odobrena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) do največ 1.061.910,00 EUR ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) do največ  952.800,00 EUR.

Vizija in cilji projekta:

Vizija LAS je ustvariti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje za vse prebivalce, kar bomo dosegali s smotrno aktivacijo endogenih potencialov in uravnoteženim trajnostnim razvojem območja na vseh treh področjih: družbenem, ekonomskem in okoljskem.

Vodilni partner LAS Za mesto in vas:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je vodilni partner lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas. RRA LUR za javni zavod, ki je kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi lokalno akcijsko skupino (LAS) in zagotavlja njeno operativno delovanje. Lokalno akcijsko skupino LAS Za mesto in vas zastopa v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, navedene ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS Za mesto in vas in vodilnim partnerjem.

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas

Opis aktivnosti:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animacijo območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Glavne dejavnosti vodilnega partnerja za doseganje ciljev:

 • objava javnih pozivov LAS;
 • informiranje javnosti o aktualnih zadevah povezanih z LAS;
 • izvedba delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS;
 • izdelava promocijskega gradiva;
 • prijava na javne poziva na podukrepu 19.3 – projekti sodelovanja;
 • prijava operacij na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT);
 • vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT;
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP in MGRT;
 • vlaganje sprememb SLR na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

Pričakovani rezultati:

 • vključevanje skupnosti LAS v izvajanje projektih aktivnosti;
 • doseganje kazalnikov zastavljenih v SLR;
 • izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij;
 • identificirane potreb na območju LAS;
 • enakomerni razvoj območja LAS.

Obveščanje javnosti o:

 • aktualnih zadevah povezanih z LAS;
 • javnih pozivih LAS;
 • operacijah v izvajanju;
 • dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij;
 • novostih na območju LAS.

Vir sofinanciranja:

Aktivnosti so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Za mesto in vas upravičen do največ 398.942,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja ali na spletni strani Evropske komisije.