Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Svet RRA LUR

Svet RRA LUR je eden od organov javnega zavoda RRA LUR. Sestavlja ga:

 • 5 predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj,
 • 1 predstavnik delavcev, ki ga delavci zavoda izvolijo s tajnim glasovanjem in
 • 3 predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih imenuje ustanovitelj.

Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po izteku mandata je član sveta lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen v svet.

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut in druge splošne akte zavoda, za katere je tako določeno s statutom;
 • sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda;
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
 • daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
 • imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja;
 • imenuje in razrešuje člane programsko razvojnega sveta;
 • kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah oz. ugovorih delavcev zavoda s področja delovnih razmerij;
 • imenuje programski odbor, ki je odgovoren za vsebinsko usmerjanje regionalnih razvojnih programov;
 • opravlja druge zadeve določene z zakonom in drugimi predpisi določene zadeve.

Za izvajanje določenih nalog iz svoje pristojnosti lahko svet zavoda imenuje komisije, odbore in druge oblike delovanja.

Člani sveta zavoda:

 • prof. dr. Metka Tekavčič, predsednica sveta zavoda,
 • mag. Nives Cesar, namestnica predsednice sveta zavoda,
 • mag. Miran Gajšek,
 • David Polutnik,
 • Tanja Bizjan
 • Barbara Vrtačnik,
 • dr. Lidija Breskvar Žaucer,
 • dr. Alenka Rožaj Brvar
 • mag. Roman Medved