Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Potrjeni najpomembnejši projekti za vključitev v osnutek Dogovora za razvoj regij

 • 15. 12. 2015

Na seji Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (RS LUR), ki je potekala 14. 12. 2015, je bil soglasno sprejet sklep za uvrstitev štirih prioritetnih projektov v osnutek Dogovora za razvoj regije (DZRR). Izbrani so bili projekti, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali razvojne ovire in uresničevali specializacijo regije.

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020 se uresničuje z DZRR, ki je ključni izvedbeni instrument regionalne politike. Sklene se za obdobje štirih let, in sicer med ministrstvom, pristojnim za regionalni razvoj (MGRT) in regionalnim razvojnim svetom. Potek priprave in usklajevanja DZRR določa Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, na osnovi katere je MGRT 13. 11. 2015 objavil povabilo, z rokom za oddajo osnutka dogovora najkasneje do 15. 12. 2015. Na podlagi povabila je RRA LUR pripravil osnutek dogovora, ki vključuje za Ljubljansko urbano regijo (LUR) najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske projekte.

Pri izboru projektov za uvrščanje v dogovor so bili upoštevani splošni pogoji iz 3. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in splošna merila iz prvega odstavka 4. člena uredbe, razdelana v regijsko specifična merila. Na podlagi teh je bilo v DZRR umeščenih 22 projektov v skupni vrednosti 241.796.205,93 EUR, od tega delež EU sredstev 179.101.869,22 EUR. V okviru izvedbe ocenjevanja najpomembnejših projektov so se na prva štiri mesta uvrstili naslednji projekti:

 1. Zmanjševanje poplavne ogroženosti LUR

Projekt je sestavljen iz številnih ukrepov, ki so jih za zmanjševanje poplavne ogroženosti predlagale občine in so bodisi v pristojnosti občin ali države. Trenutno je v projekt vključenih 20 občin LUR, ki so skupaj predlagale za 88.164.000 EUR ukrepov, kateri naj bi se izvajali v obdobju 2016–2020.

 1. Gradnja mreže P + R

Projekt je namenjen nadaljevanju gradnje mreže P + R v LUR, sestavljajo pa ga tisti projekt za katere so občine ocenile, da so izvedljivi v obdobju 2016–2017. 11 občin je skupaj predlagalo izgradnjo 12 lokacij P + R v skupni vrednosti 14.057.951 EUR.

 1. Kreativni in aktivni mladi (KAM)

Z namenom povečanja zaposlovanja mladih, predvsem v kreativnem sektorju, je projekt usmerjen k spodbujanju hitrejšega prehoda mladih od izobraževanja k zaposlitvi ter k povezovanju mladih podjetnikov s kreativnim sektorjem. Aktivnosti bodo prek interdisciplinarnega pristopa vključevale pomoč razvoju podjetniških idej, mentoriranje, izvedbo različnih dogodkov, izobraževanja, povezovanje kreativnih podjetnikov, izrabo podizkoriščenih prostorov, podporo množičnemu financiranju in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij s področja kreativnih industrij. Projekt v vrednosti 1.492.355 EUR bi se izvajal v obdobju 2016–2020, v njem pa bi poleg RRA LUR in Univerze v Ljubljani sodelovale vse zainteresirane občine LUR.

 1. Mreža regionalnih kolesarskih povezav

Namen projekta je načrtovanje in gradnja kolesarskih povezav med urbanimi središči LUR in znotraj njih, z namenom spodbujanja vsakodnevnega kolesarjenja za potrebe potovanja v službo, šolo, nakupovanje, rekreacijo in drugo. S povečanjem števila kolesarjev za potrebe mobilnosti prebivalstva želi projekt prispevati k ciljem trajnostne mobilnosti in zmanjšanju uporabe osebnih vozil za vsakodnevna potovanja. Projekt predvideva izdelavo regionalnega načrta pomembnih kolesarskih povezav in  gradnjo 170 km kolesarskih stez v občinah LUR. Skupna vrednost projekta je 25.525.000 EUR, predvideno pa je izvajanje v obdobju 2018–2020, saj prej zanj v nacionalnem proračunu ni predvidenih sredstev, niti ni gradnja kolesarskih stez opredeljena v Operativnem programu RS za obdobje 2014–2020.