Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Pričetek projekta PoLJUBA

 • 5. 4. 2018

PoLJUBA Barje, foto Bojan ErhartičJavni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je s projektnimi partnerji (Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) pridobil 4,12 milijona evrov vreden projekt »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja ‘PoLJUBA’«. 

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od projektov v okviru prednostne usmeritve »6.2 Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami«. Projekt, za katerega 80 odstotkov sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija, se je pričel izvajati v začetku leta, aktivnosti pa bodo potekale do izteka leta 2021.

Na območju Ljubljanskega barja bo park s projektnimi sredstvi odkupil kritična zemljišča oziroma bo na njih sklenil pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Z ustreznimi kmetijskimi praksami  in drugimi ukrepi bomo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja in revitalizirali kulturno krajino na skupno 133 hektarjih površine, s čimer bo izboljšano stanje življenjskih prostorov in vrst, katerih stanje se je zlasti zaradi intenziviranja kmetijstva in spreminjanja hidroloških razmer v zadnjih letih izrazito poslabšalo.

Na teh površinah bosta vzpostavljena prilagojen čas in intenziteta košnje, opusčeno gnojenje, doseljene izginjajoče avtohtone vrste, sočasno pa bo potekalo odstranjevanje invazivne tujerodne vrste. Velik poudarek v projektu bo tudi na vzpostavitvi naravne barjanske hidrologije.

Delo bo osredotočeno na ohranjanje treh izginjajočih habitatnih tipov (travniki s prevladujočo stožko, nižinski ekstenzivno gojeni travniki in bazična nizka barja) ter izboljšanje stanja redke orhideje Loeselove grezovke ter sedmih živalskih vrst – dveh zelo ogroženih vrst metuljev (strašničin mravljiščar in barjanski okarček), na stara dupla vezanega hrošča puščavnika, kačjega pastirja koščičnega škratca, največje slovenske populacije kosca, dvoživke hribskega urha ter edine slovenske avtohtone sladkovodne želve, močvirske sklednice. Ljubljansko barje je za mnoge od teh vrst eno zadnjih ostankov življenjskega prostora ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, zato je projekt PoLJUBA morda ena zadnjih priložnosti za poskus njihove ohranitve.

V okviru projekta bo z namenom doseganja večje ozaveščenosti obiskovalcev Ljubljanskega barja vzpostavljena nova krožna pot na območju najpomembnejše vstopne točke v park, Rakove Jelše. Na 3 km dolgi poti bomo obiskovalcem z različnimi interpretacijskimi orodji na urejenih postajah ponudili možnost spoznavanja značilnosti Ljubljanskega barja, tu živečih živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega prostora. Naravovarstveno zgledno urejene površine bodo urejene v sinergiji s projektom »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«, ki ga pripravlja Občina Ig. Pot bo zaživela v letu 2021.

Prve projektne aktivnosti so se pričele odvijati v začetku leta. Trenutno potekajo dogovori za odkup prvih 10 ha kmetijskih zemljišč. V pripravi so tudi javna naročila za popise izhodiščnih stanj vrst, zajetih v projektne aktivnosti, ter javno naročilo košnje, ki se bo na odkupljenih zemljiščih začela odvijati v poletnih mesecih.