Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih mentorjev v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR

 • 25. 9. 2020

Spoštovani!

Vljudno vabimo vse zainteresirane kandidate k vpisu v evidenco zunanjih mentorjev za izvajanje zunanjega mentoriranja bodočim podjetnikom v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR.

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1: spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Naročnik:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

O naročniku in opis projekta ter naročila

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRA LUR) povezuje 26 občin osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. RRA LUR razvoj regije usmerja predvsem v izboljšanje dostopa do javnih storitev, ohranja bližino narave in kulturnih dobrin vsem prebivalcem ter z učinkovitimi in kakovostnimi projekti s področja regionalnega razvoja ter vsemi potrebnimi informacijami za njihovo izvedbo bistveno oblikuje pogoje za kakovostno življenje.

Namen projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo.

Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi 7 skupinam s po 11 ali 12 udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovimo podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

Program je vsebinsko sestavljen tako, da v 4 mesecih vključitve udeleženci s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem s strani zunanjih izvajalcev, prejmejo ključna znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Hkrati razvijejo svojo poslovno idejo, izdelajo poslovni model in poslovni načrt ter pripravijo vse potrebno za realizacijo ideje na trgu.

Glavni cilj projekta je ustanovitev ene od pravno veljavnih oblik za opravljanja dejavnosti, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo.

Opis predmeta povabila in obveznosti zunanjega mentorja:

Predmet povabila k oddaji ponudbe je oblikovanje evidence primernih zunanjih mentorjev za mentoriranje sedmim skupinam udeležencev v okviru projekta PONI LUR za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2023.

V prvi skupini udeležencev, ki se bodo v okviru projekta usposabljali od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021, bo svoje podjetniške ideje razvijalo 11 udeležencev.

Zunanji mentor bo udeležencem zagotavljal mentoriranje v obsegu 80 – 100 ur skupinskega in individualnega dela v obdobju 4 mesecev. Navedeno število ur mentoriranja je okvirno in se lahko spremeni. Mentoriranje bo potekalo v dopoldanskem ali popoldanskem času v prostorih naročnika.

Delo zunanjega mentorja obsega naslednje aktivnosti:

 • Sodelovanje pri razvoju poslovnih idej udeležencev,
 • Reševanje zahtevnejših vsebinskih težav pri reševanju poslovnih idej,
 • Izvedba skupinskih in individualnih svetovanj,
 • Motiviranje in usmerjanje udeležencev,
 • Pomoč pri pripravi na odprtje novega poslovnega subjekta.

Cilji dela zunanjega mentorja so:

 • Predstavitev posameznih podjetniških vsebin,
 • Izvedba individualnih svetovanj,
 • Nudenje pomoči in podpore udeležencem pri razvoju poslovne ideje.

Zunanji mentor bo moral upoštevati vse zahteve projekta ter o svojem delu na projektu mesečno poročati na obrazcu, ki mu ga predloži naročnik. Iz poročila mora izhajati obseg svetovanj in izvedenih delavnic ter opis ostalih izvedenih aktivnosti.

Vsi zunanji mentorji, ki bodo izpolnjevali pogoje in bodo oddali ponudbo, bodo vpisani v evidenco nabora primernih zunanjih mentorjev za celotno obdobje trajanja projekta, to je do 30. 9. 2023. Evidenca nabora zunanjih mentorjev, ki bodo izpolnjevali pogoje, se bo po potrebi sproti dopolnjevala. Vpisani kandidat lahko kadarkoli zahteva izbris iz evidence brez navedbe razloga.

Pri izboru zunanjega mentorja, s katerim bo sklenjena pogodba o sodelovanju, se upošteva primernost, kompetentnost, reference, dosedanje izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponudbena cena. Naročnik si pridržuje pravico izbora zunanjega mentorja po lastni presoji. Zoper odločitev o izboru ni pravnega sredstva. Zunanji mentor lahko mentorira eno ali več skupin udeležencev.

Sredstva za izvedbo zunanjega mentoriranja so omejena, in sicer ne smejo presegati 36 eur brez DDV na uro. Cena ure mentoriranja je fiksna za celotno trajanje projekta, torej do 30. 9. 2023.

Oblika sodelovanja:

Z izbranim zunanjim mentorjem bo sklenjena pogodba o sodelovanju za čas od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021 za 1. skupino udeležencev. V primeru sodelovanja v prihodnjih skupinah se sklene nova pogodba. Naročnik se lahko odloči, da bo sklenil pogodbo za zunanje mentoriranje za eno skupino z več mentorji, pri čemer bo skupni obseg njihovih ur znašal med 80 ur – 100 ur na skupino, torej za obdobje 4 mesecev.

V pogodbi bo opredeljeno: število ur, ki jih bo mentor izvedel, urna postavka ter drugi elementi pogodbe.

Zunanji mentor lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in za svoje delo izstavi e-račun oz. prejme plačilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja ali podjetja v katerem je zaposlen. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Kandidat za zunanjega mentorja z oddajo prijave za vpis sprejme pogoje tega javnega povabila.

Obvezni pogoji:

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izkušnje z razvojem podjetniških idej in/ali s start up podjetji,
 • mentoriranje vsaj dveh start-up/scale up podjetij v preteklih 3 letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih);
 • vsaj pet (5) let delovnih izkušenj,
 • komunikativnost, sposobnost predajanja znanja, osebnostna primernost za svetovanje,
 • zmožnosti izpolnjevanja obveznosti zunanjega mentoriranja, opredeljenih v tem povabilu.

Naročnik si pridržuje pravico do preverjanje izpolnjevanje pogojev. V kolikor bo ugotovljeno, da je kandidat za zunanjega mentorja navedel neresnične podatke, ne bo vpisan v evidenco nabora zunanjih mentorjev oziroma, če bo to ugotovljeno naknadno, bo iz nje izbrisan.

Kandidati bodo s strani naročnika po potrebi pozvani k predložitvi njihovega življenjepisa.

Prijava:

Prijava se odda preko elektronskega obrazca, ki je na voljo tukaj.

Iz prijave morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • osebni podatki prijavitelja,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje storitev, če gre za podjemno, avtorsko, itd. pogodbo,
 • kontaktni podatki (gsm številka, elektronska pošta),
 • podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah prijavitelja,
 • reference prijavitelja, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev, ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponudbena cena za izvedeno uro mentoriranja brez ddv,
 • soglasje, da je prijavitelj seznanjen s pogoji javnega povabila in se z njimi v celoti strinja,
 • soglasje za obdelavo osebnih podatkov1.

Javno povabilo je odprto do preklica.

Druge določbe:

Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje mentorje, niti ne pomeni, da ima naročnik do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper naročnika nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

V primeru, da ne bo zagotovljenih sredstev, naročnik ni dolžan skleniti pogodbe in ponudnik ni upravičen do odškodnine zaradi nesklenitve pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisana dela odda v izvedbo v zmanjšanem obsegu, če se izkaže, da ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvedbo del v celoti.

Naročnik si pridržuje pravico, da k podpisu pogodbe povabi strokovnjake po lastni presoji.

Zainteresirani kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega povabila ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti operacije PONI LUR, kar označijo v prijavnem obrazcu.

Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

Kandidati se udeležijo javnega naročila na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremu koli ponudniku nastala zaradi nesklenitve pogodbe.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo na elektronskem naslovu miha.leskovar@rralur.si.

Za vaše prijave se vam najlepše zahvaljujemo!

1SOGLASJE ZA STRINJANJE Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Soglašam, da upravljavec osebnih podatkov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana na podlagi te privolitve obdeluje moje osebne podatke iz prijave na javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih mentorjev v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR za namen vzpostavitve oblikovanje evidence primernih zunanjih mentorjev ter za namen povabila teh ponudnikov k sodelovanju.

RRA LUR bo osebne podatke obdeloval za čas trajanja projekta, to je do konca leta 2023. Zavedam se, da:

 • bodo moji osebni podatki uporabljeni izključno za potrebe projekta PONI LUR,
 • bodo moji osebni podatki objavljeni na spletni strani RRA LUR, po potrebi pa tudi pri javnih objavah o projektu PONI LUR,
 • moji podatki brez moje izrecne privolitve ne bodo posredovani tretjim osebam, razen za potrebe poročanja in potrebe izvajanja projekta PONI LUR.

Seznanjen sem z dejstvom, da lahko kadarkoli:

 • Umaknem soglasje za uporabo osebnih podatkov,
 • Zahtevam popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@rralur.si.
 • Zahtevam trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, razen podatkov, ki jih hranimo na drugih zakonitih podlagah, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@rralur.si.
 • Zahtevam izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hrani RRA LUR o meni, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@rralur.si.

Vsak, ki meni, da obdelava osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Več informacij: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali na info@rralur.si.