Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev strokovnih usposabljanj v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR

 • 25. 9. 2020

Spoštovani!

Vljudno vabimo vse zainteresirane kandidate k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev strokovnih usposabljanj bodočim podjetnikom v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR.

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1: spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Naročnik:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

O naročniku in opis projekta ter naročila

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRA LUR) povezuje 26 občin osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. RRA LUR razvoj regije usmerja predvsem v izboljšanje dostopa do javnih storitev, ohranja bližino narave in kulturnih dobrin vsem prebivalcem ter z učinkovitimi in kakovostnimi projekti s področja regionalnega razvoja ter vsemi potrebnimi informacijami za njihovo izvedbo bistveno oblikuje pogoje za kakovostno življenje.

Namen projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo.

Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi 7 skupinam s po 11 ali 12 udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovimo podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

Program je vsebinsko sestavljen tako, da v 4 mesecih vključitve udeleženci s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem s strani zunanjih izvajalcev, prejmejo ključna znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Hkrati razvijejo svojo poslovno idejo, izdelajo poslovni model in poslovni načrt ter pripravijo vse potrebno za realizacijo ideje na trgu.

Glavni cilj projekta je ustanovitev ene od pravno veljavnih oblik za opravljanja dejavnosti, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo.

Opis predmeta povabila in obveznosti zunanjega izvajalca strokovnega usposabljanja:

Predmet povabila k oddaji prijave je oblikovanje evidence primernih zunanjih izvajalcev strokovnih usposabljanj sedmim (7) skupinam udeležencev v okviru projekta PONI LUR za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2023. V tem času bo usposabljanje opravilo 78 udeležencev, kar pomeni, da bomo potrebovali iz vsake vsebine 7 kratno izvajanje enakega predavanja v razmaku približno 4 mesecev.

Predavanja bodo potekala po vnaprej pripravljenem razporedu s strani RRA LUR, o katerem boste obveščeni predvidoma vsaj 14 dni pred predvidenim izvajanjem predavanja.

Predvidene so sledeča vsebinska področja:

 1. Osnove podjetništva
 2. Oblikovanje in razvoj poslovnih idej
 3. Poslovno modeliranje
 4. Teambuilding s poudarkom na spoznavanju močnih in šibkih področij posameznika ter oblikovanja in krepitve ekip
 5. Raziskava trga
 6. Prodaja in trženje s poudarkom na digitalnem marketingu
 7. Celostna grafična podoba
 8. Priprava poslovnega in finančnega načrta
 9. Poslovne funkcije
 10. Organizacija časa in uporaba spletnih pripomočkov za izboljšanje produktivnosti
 11. Komuniciranje, javno nastopanje in pogajanja
 12. Osnove računovodstva, davkov
 13. Postopki za ustanovitev podjetja
 14. Zaposlovanje, obveznosti podjetnika in pravilniki v podjetju
 15. Osnove gospodarskega prava / mednarodno pravo
 16. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) ter uporaba spleta pri poslovanju podjetja
 17. Viri financiranja za MSP (mikro, mala in srednja podjetja)
 18. Socialno podjetništvo kot družbeno odgovoren način razmišljanja podjetnikov

V prvi skupini udeležencev, ki se bodo v okviru projekta usposabljali od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021, bo svoje podjetniške ideje razvijalo 11 udeležencev.

Zunanji izvajalec strokovnega usposabljanje je dolžan zagotoviti usposabljanje v obliki predavanj, delavnic ali individualnih svetovanj v obsegu vsaj 6 ur na skupino udeležencev. Navedeno število ur je okvirno in se lahko spremeni. Predavanja bodo potekala v dopoldanskem ali popoldanskem času v prostorih naročnika, individualna svetovanja pa v skladu z dogovorom.

Delo zunanjega izvajalca strokovnega usposabljanja obsega naslednje aktivnosti:

 • Sodelovanje pri razvoju poslovnih idej udeležencev,
 • Vodenje skupinskega seminarja, delavnice in individualnih svetovanj,
 • usmerjanje udeležencev,
 • Pomoč pri pripravi na odprtje novega poslovnega subjekta.

Cilji dela zunanjega izvajalca strokovnega usposabljanja so:

 • Predstavitev posameznih podjetniških vsebin,
 • Izvedba individualnih svetovanj.

Zunanji izvajalec strokovnega usposabljanja bo moral upoštevati vse zahteve projekta ter o svojem delu na projektu mesečno poročati na obrazcu, ki mu ga predloži naročnik. Iz poročila mora izhajati obseg svetovanj in izvedenih delavnic ter opis ostalih izvedenih aktivnosti.

Vsak zunanji izvajalec strokovnega usposabljanja, ki bo izpolnjeval pogoje in bo oddal ponudbo, bo vpisan v evidenco nabora primernih zunanjih izvajalcev strokovnega usposabljanja za področje, ki ga bo navedel v svoji prijavi, za celotno obdobje trajanja projekta, to je do 30. 9. 2023. Evidenca nabora zunanjih izvajalcev strokovnega usposabljanja, ki bodo izpolnjevali pogoje, se bo po potrebi sproti dopolnjevala. Vpisani kandidat lahko kadarkoli zahteva izbris iz evidence brez navedbe razloga.

Pri izboru zunanjega izvajalca strokovnega usposabljanja, s katerim bo sklenjena pogodba o sodelovanju, se upošteva primernost, kompetentnost, reference, dosedanje izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponudbena cena. Naročnik si pridržuje pravico izbora zunanjega izvajalca strokovnega usposabljanja po lastni presoji. Zoper odločitev o izboru ni pravnega sredstva. Izbrani zunanji izvajalec strokovnega usposabljanja lahko usposablja eno ali več skupin udeležencev za posamezno področje, ki ga bo navedel v prijavi.

Sredstva za izvedbo usposabljanj s strani zunanjih izvajalcev strokovnega usposabljanje so omejena, in sicer ne smejo presegati 50 eur brez DDV na uro. Cena ure strokovnega usposabljanje je fiksna za celotno trajanje projekta, torej do 30. 9. 2023.

Oblika sodelovanja:

Z izbranim zunanjim izvajalcev strokovnega usposabljanja za določeno področje bo sklenjena pogodba o sodelovanju za čas od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021 za 1. skupino udeležencev. V primeru sodelovanja v prihodnjih skupinah se sklene nova pogodba.

V pogodbi bo opredeljeno: število ur, ki jih bo zunanji izvajalec strokovnega usposabljanja izvedel, urna postavka, termin usposabljanje ter drugi elementi pogodbe.

Zunanji izvajalec strokovnega usposabljanja lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in za svoje delo izstavi e-račun oz. prejme plačilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja ali podjetja v katerem je zaposlen. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Kandidat za zunanjega izvajalca strokovnega usposabljanja z oddajo prijave za vpis v evidenco sprejme pogoje tega javnega povabila.

Obvezni pogoji: 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izkušnje z izvajanjem predavanj, predstavitev, delavnic,
 • strokovna usposobljenost in poznavanje vsebinskega področja, na katerega se kandidat prijavlja,
 • vsaj pet (5) let delovnih izkušenj,
 • komunikativnost, sposobnost predajanja znanja, osebnostna primernost za svetovanje,
 • zmožnosti izpolnjevanja obveznosti zunanjega izvajalca strokovnega usposabljanja, opredeljenih v tem povabilu.+

Posamezni kandidat se lahko prijavi na največ 4 vsebinska področja. Pri opisu strokovne usposobljenosti in poznavanja vsebinskega področja mora kandidat v primeru, da se prijavlja na več vsebinskih področij, opisati strokovno usposobljenost za vsako od vsebinskih področij posebej.

Naročnik si pridržuje pravico do preverjanje izpolnjevanje pogojev. V kolikor bo ugotovljeno, da je kandidat za zunanjega izvajalca strokovnega usposabljanja navedel neresnične podatke, ne bo vpisan v evidenco nabora zunanjih mentorjev oziroma, če bo to ugotovljeno naknadno, bo iz nje izbrisan.

Kandidati bodo s strani naročnika po potrebi pozvani k predložitvi njihovega življenjepisa.

Prijava:

Prijava se odda preko elektronskega obrazca, ki je na voljo tukaj.

Iz prijave morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • osebni podatki prijavitelja,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje svetovanja, če gre za podjemno, avtorsko, itd. pogodbo,
 • kontaktni podatki (gsm številka, elektronska pošta),
 • navedba vsebinskega področja, na katerega se prijavlja,
 • podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah prijavitelja,
 • opis izkušenj z izvajanjem predavanj, predstavitev, delavnic
 • opis strokovne usposobljenosti in poznavanje vsebinskega področja, na katerega se prijavlja, ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponudbena cena za izvedeno uro strokovnega usposabljanja brez ddv,
 • soglasje, da je prijavitelj seznanjen s pogoji razpisa in se z njimi v celoti strinja,
 • soglasje za obdelavo osebnih podatkov1.

Javno povabilo je odprto do preklica.

Druge določbe:

Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje izvajalce strokovnega usposabljanja, niti ne pomeni, da ima naročnik do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper naročnika nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

V primeru, da ne bo zagotovljenih sredstev, naročnik ni dolžan skleniti pogodbe in kandidat ni upravičen do odškodnine zaradi nesklenitve pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisana dela odda v izvedbo v zmanjšanem obsegu, če se izkaže, da ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvedbo del v celoti.

Naročnik si pridržuje pravico, da k podpisu pogodbe povabi strokovnjake po lastni presoji.

Zainteresirani kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega povabila ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti operacije PONI LUR, kar označijo v prijavnem obrazcu.

Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

Kandidati se udeležijo javnega naročila na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremu koli ponudniku nastala zaradi nesklenitve pogodbe.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo na elektronskem naslovu miha.leskovar@rralur.si.

Za vaše prijave se vam najlepše zahvaljujemo!

1SOGLASJE ZA STRINJANJE Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Soglašam, da upravljavec osebnih podatkov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana na podlagi te privolitve obdeluje moje osebne podatke iz prijave na javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev strokovnih usposabljanj v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR za namen vzpostavitve oblikovanje evidence primernih zunanjih izvajalcev strokovnih usposabljanj ter za namen povabila teh ponudnikov k sodelovanju.

RRA LUR bo osebne podatke obdeloval za čas trajanja projekta, to je do konca leta 2023. Zavedam se, da:

 • bodo moji osebni podatki uporabljeni izključno za potrebe projekta PONI LUR,
 • bodo moji osebni podatki objavljeni na spletni strani RRA LUR, po potrebi pa tudi pri javnih objavah o projektu PONI LUR,
 • moji podatki brez moje izrecne privolitve ne bodo posredovani tretjim osebam, razen za potrebe poročanja in potrebe izvajanja projekta PONI LUR.

Seznanjen sem z dejstvom, da lahko kadarkoli:

 • Umaknem soglasje za uporabo osebnih podatkov,
 • Zahtevam popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@rralur.si.
 • Zahtevam trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, razen podatkov, ki jih hranimo na drugih zakonitih podlagah, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@rralur.si.
 • Zahtevam izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hrani RRA LUR o meni, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@rralur.si.

Vsak, ki meni, da obdelava osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Več informacij: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali na info@rralur.si.